ODZIV VODSTEV DRUŽB NA OPOZORILNO STAVKO V KOROŠKIH DRUŽBAH SKUPINE SIJ

Ravne na Koroškem, četrtek, 29. november 2018 – Vodstva ravenskih družb Skupine SIJ – SIJ Metala Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center – v katerih je danes potekala dvourna opozorilna stavka, podajajo skupno stališče o opozorilni stavki, stavkovnih zahtevah sindikatov SKEI (in KNSS) ter predlaganih rešitvah družb Skupine SIJ.


Vodstva družb SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center so enotna, da današnja opozorilna stavka ni bila potrebna, vendar spoštujejo odločitev sindikatov, da so jo vseeno izvedli. V vseh treh družbah so po prejetju dopisa sindikatov s pobudo za skupni sestanek in z zaključki protestnega shoda sindikata SKEI na Ravnah na Koroškem, ki je bil 25. oktobra 2018, predstavnike sindikata SKEI nemudoma povabili na sestanek ter se v vseh treh družbah skupaj z njimi aktivno dogovarjali o primernih rešitvah za podane zahteve.

Skladno z zahtevami sindikatov so vodstva družb, med drugim tudi regijskemu predstavniku SKEI, predstavila že načrtovane aktivnosti in zmožnosti posamičnih družb, da se njihovim zahtevam približajo oziroma jih izpolnijo. Obe največji družbi sta na zahteve sindikatov v danem roku tudi pisno odgovorili na vsako posamično zahtevo – nekatere so v družbah že izpolnjene, za ostale so podali oziroma skupaj s sindikati našli možne rešitve. Radi bi poudarili tudi, da sindikati pred vodstva družb postavljajo vedno nove zahteve, ki s prejšnjimi niso skladne, včasih jih celo negirajo. Vse to še dodatno podaljšuje čas za sprejemanje skupnih končnih odločitev, saj se dialog z vsako novo zahtevo začenja znova. V družbah Skupine SIJ namreč vsako njihovo novo pobudo ustrezno proučijo in skupaj s sindikati najdejo ustrezne rešitve. Občutek imajo, kot da so sindikati že vnaprej sprejeli odločitev, da ne glede na dialog in odgovore na njihove zahteve v duhu vsesplošnega stavkovnega vala v Sloveniji izpeljejo svoje aktivnosti.

Zato glede na stalno pripravljenost za aktiven dialog s predstavniki sindikatov, konstruktivno izmenjavo mnenj in pričakovanj, predstavljena dejstva o poslovanju družb in kadrovskih projektih, ki jih aktivno izvajajo, ter glede na ponujene rešitve ponovno poudarjajo, da stavka ni bila potrebna. Tam, kjer rešitev še niso našli, bi bilo treba le nadaljevati dialog.

Ob tem v vseh treh družbah – SIJ Metalu Ravne, SIJ Ravne System in SIJ ZIP Centru – poudarjajo, da si vodstva namesto kratkoročnih ukrepov, kot jih predlagajo sindikati, prizadevajo za sistemske in dolgoročno naravnane rešitve za vse odprte zadeve.

Direktorji družb so na kratko strnili svoja mnenja o sodelovanju s sindikati, aktivnostih na kadrovskem področju in podanih predlogih.

Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne: »V SIJ Metalu Ravne se redno srečujemo z vsemi sindikalnimi zaupniki na mesečnih sestankih, za zaposlene imamo ob petkih dan odprtih vrat, tako da komunikacija s sindikati in zaposlenimi redno poteka. V letošnjem letu smo aktivni pri zaposlovanju novih sodelavcev, delu z mladimi, nagrajevanju zaposlenih in izboljševanju pogojev dela. V višje plačilne razrede smo napredovali 278 zaposlenih, s septembrom smo uvedli nov sistem variabilnega nagrajevanja, ki nam daje do 8,25 odstotka plačne mase, kar je tudi ena od zahtev sindikata. Delo v kovačnici težkih odkovkov, jeklarni in na težki valjarski progi smo organizirali tako, da imajo zaposleni proste sobote in nedelje. Še posebej pomembna je prenova plačnega sistema, kar je tudi naša predlagana rešitev za zahteve, ki so jih podali sindikati. Sodoben plačni sistem bo zagotavljal transparentnost in pravičnost ter na zaposlene deloval motivacijsko. Menim, da za zaposlene in družbo lahko naredimo največ, če svoje napore preusmerimo v čim hitrejšo, vendar kakovostno uvedbo novega plačnega sistema – postopek je že v teku. V letu 2018 smo sicer maso plač povečali za 2,1 milijona evrov.«

Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems: »V družbi SIJ Ravne Systems smo vedno pripravljeni na konstruktiven dialog s predstavniki sindikatov. Skupaj se dogovarjamo o sistemskih rešitvah na področju nagrajevanja zaposlenih in izboljševanja delovnih pogojev. V letu 2017 smo sprejeli nov plačni sistem, masa za plače se je povečala za od pet do šest odstotkov. Vsi naši zaposleni presegajo raven minimalne plače v Republiki Sloveniji, tistim zaposlenim, ki dosegajo postavljene kriterije, pa omogočamo tudi napredovanje. S prvim četrtletjem 2019 bo v družbi zaživel Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti, s katerim bomo zagotovili enako obravnavo in pravično nagrajevanje zaposlenih. S sindikati smo se dogovorili, da se o možnostih za povišanje plač začnemo dogovarjati v letu 2019. Do takrat bomo še naprej skupaj izvajali načrtovane aktivnosti, s katerimi želimo povečati produktivnost, znižati stroške in zvišati ustvarjeno vrednost na zaposlenega.«

Alenka Stres, direktorica SIJ ZIP Center: »Vodstvo družbe je sindikatom predstavilo poslovanje družbe, še posebej pa izpostavilo, da ima SIJ ZIP Center status invalidskega podjetja. Sindikatom smo predstavili tudi informacijo o zaposlenih, ki prejemajo minimalno plača, o storitveni dejavnosti in tudi samo dejstvo, da ima družba s sindikati sklenjeno Podjetniško kolektivno pogodbo za lesarstvo. Sindikate smo seznanili z nekaterimi popravki plačilnih razredov v proizvodnji, ki smo jih izvedli že 1. oktobra 2018. Jasno smo izrazili pripravljenost, da predlagane rešitve ponovno proučimo na skupnem sestanku in nadaljujemo z dialogom, s čimer so se sindikati strinjali in sestanek ocenili kot pozitiven.«

Opozorilna stavka je potekala na miren način, zaposleni vseh treh družb, ki so se ji pridružili, pa so jo izvedli na delovnih mestih. Ker je opozorilna stavka potekala na preseku dveh delovnih izmen, družbam Skupine SIJ, z izjemo nekaj motenj v delovnem procesu, ni povzročila poslovne škode.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini.
Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov.