Okolje

KROŽNO GOSPODARSTVO IN ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE

Krožno gospodarstvo spodbujamo na vseh ravneh, saj naša proizvodnja stoodstotno temelji na uporabi odpadnih surovin oziroma ponovni uporabi jekla. Vse odpadne surovine bomo uporabili v procesu krožnega gospodarstva in zagotavljali proizvodnjo jekla brez odpadkov. Takšna materialna učinkovitost je sestavni del sodobnega procesa proizvodnje jekla in omogoča, da skoraj vsak stranski proizvod, ki nastane med proizvodnjo jekla, uporabljamo v novih proizvodih. Tako bomo ohranjali surovine, zmanjšali količino odpadkov na odlagališčih in zniževali emisije.

POT V OGLJIČNO NEVTRALNOST

Reciklažne jeklarne v povprečju porabijo približno 75 odstotkov manj energije in emitirajo skoraj štirikrat manj CO2 kot integralne jeklarne, ki za proizvodnjo jekla uporabljajo rudo. Skupina SIJ s svojo proizvodnjo ustvarja tudi bistveno nižje emisije ogljikovega dioksida, kot je svetovno povprečje primerljivih reciklažnih jeklarskih podjetij. 

Po ogljičnem odtisu se uvrščamo med 30 najučinkovitejših proizvajalcev jekla na svetovni ravni, vključenih v meritve Svetovnega jeklarskega združenja. 

Skupina SIJ je tudi dobitnica priznanja Svetovnega jeklarskega združenja »Climate Action Member« za deset let sodelovanja pri merjenju ogljičnega odtisa med letoma 2011 in 2021.

V Skupini SIJ smo od leta 1990 do leta 2020 direktne emisije CO2, merjene na tono proizvedene taline, že znižali za 34 odstotkov, kljub temu da smo v tem času povečali proizvodnjo in začeli proizvajati kompleksnejše izdelke, ki zahtevajo več toplotnih obdelav in drugih operacij. Nove vrste jekla pa odlikuje tudi daljša življenjska doba in s tem bolj trajnostna uporaba oziroma manjša potreba po novem nakupu proizvoda.

Sledimo pariškemu dogovoru ter ciljem na nivoju Evropske unije in Nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN). 

Načrtujemo, da bomo do leta 2030 svoje emisije toplogrednih plinov v primerjavi z izhodiščnim letom 2020 znižali za 51 odstotkov , s čimer bomo izpolnili cilj sektorja ETS za zmanjšanje emisij.

PONOVNA UPORABA 

V ponovno uporabo vključujemo:

  • vodo,
  • energijo (odpadno toploto) in
  • stranske proizvode.

Na področju uporabe vode zapiramo vse vodne kroge ter s hladilnimi in filtrirnimi sistemi vodo ponovno vračamo v uporabo. Toplota, ki nastane pri proizvodnji jekla, je velik potencial. Ponovno jo uporabljamo za ogrevanje tako znotraj proizvodnega procesa kot tudi za zunanje porabnike, s čimer prispevamo k bolj trajnostnim mestom in naseljem.

ZMANJŠEVANJE PORABE VIROV

Naš cilj je v naslednjih 10 letih z inovacijami v proizvodnih procesih, uvajanjem novih tehnologij in z ozaveščanjem zaposlenih zmanjšati specifično porabo celotne energije na tono proizvodnje za 10 odstotkov. 

Zmanjšali bomo tudi specifično porabo pitne vode na zaposlenega in si prizadevali postati družba brez odloženih odpadkov (zero-waste-company). 

V letu 2021 smo v Skupini SIJ že več kot 98 odstotkov industrijskih odpadkov ponovno uporabili, reciklirali ali kako drugače izkoristili. 

Na deponije smo odložili manj kot dva odstotka odpadkov.

Za proizvodnjo jekla uporabljamo tudi lastne jeklene povratke – ostanke pri izdelavi končnih jeklenih proizvodov. Vse povratke, sortirane po kemijskih lastnostih oziroma po kakovosti, vračamo v proizvodnjo in tako zmanjšujemo delež kupljenih čistih legur.

Tudi pri ključnih surovinah se usmerjamo v uporabo sekundarnih surovin.

Skupni delež recikliranih surovin pri nerjavnih jeklih iz Skupine SIJ že presega 83 odstotkov. 

V proizvodnjo vpeljujemo kakovostne, stroškovno učinkovite in okolju prijazne substitute. V letu 2021 smo izvedli podrobnejše študije možnosti oskrbe z lastnimi viri, kot so dodatna izraba odvečne toplote, sončna elektrarna in lastna vodikarna.

V letu 2021 smo zagnali novo linijo za magnetno separacijo jeklenega odpadka. Z izločanjem jalovine dosegamo večjo čistost jekla in s tem višjo kakovost izdelkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

SEDEM FOKUSNIH PODROČIJ OKOLJSKIH NALOŽB

VODA: Naložbe za zmanjševanje porabe pitne vode

ZRAK: Naložbe za zmanjševanje razpršenih emisij

PODNEBNE SPREMEMBE: Naložbe za zmanjševanje porabe električne energije

RECIKLAŽA: Naložbe za povečevanje rabe sekundarnih surovin v jeklih

DOBAVNA VERIGA: Izbira najboljše razpoložljive tehnologije (BAT), tudi z manjšimi vplivi na okolje

STRANSKI PROIZVODI: Naložbe v razvoj in uporabo stranskih proizvodov

APLIKACIJE PROIZVODOV: Razvoj proizvodov z daljšo življenjsko dobo in drugimi izboljšanimi lastnostmi

Vse naložbe v Skupini SIJ so obenem tudi naložbe v učinkovito in okolju prijazno tehnologijo. Načrtujemo in izvajamo jih namreč skladno s smernicami najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) in z učinkovitim upravljanjem teh tehnologij v skladu z okoljevarstvenimi standardi zagotavljamo večjo proizvodno in okoljevarstveno učinkovitost, zniževanje ogljičnega odtisa, pa tudi izboljševanje delovnih pogojev, varnosti in zdravja pri delu.