Družbena odgovornost

V SIJ Metalu Ravne se zavedamo, da sta odgovoren odnos do družbe in varovanje naravnega okolja izjemnega pomena za zdrav in trajnosten razvoj podjetja, zato sledimo naslednjim vodilom:

  • Zavezujemo se k upoštevanju zakonskih predpisov o varstvu okolja.
  • Nadaljujemo zmanjševanje izpustov v okolje na vseh področjih: vode, zrak, tla, odpadki in hrup.
  • Skrbimo za racionalno rabo energentov in vode.
  • Sistematično merimo vplive na okolje in s tem seznanjamo javnost.
  • Kot družbeno odgovorno podjetje prisluhnemo in pomagamo lokalnemu okolju.

Zgodovina železarstva na Koroškem

Uradni začetek železarstva v Mežiški dolini in na Ravnah sega v leto 1620, ko so v Črni postavili železarski obrat. Poznejši lastnik, grof Thurn, je združil železarske obrate Mežiške doline v eno firmo ter jo poimenoval Železarna Ravne. Ime se je ohranilo vse do današnjih dni, čeprav od nastalih železarskih obratov uspešno deluje le še lokacija Ravne.

slika1

Slika 1: Prvi fužinski obrati v 18. stoletju

Med 1. in 2. svetovno vojno so v železarni izdelovali izdelke za potrebe nemške vojne industrije. Po vojni, z nastankom socialistične Jugoslavije, je bila jeklarna grofa Thurna zaplenjena in nacionalizirana. Železarna se je hitro širila in modernizirala. V obdobju tranzicije v tržno gospodarstvo in izgubo jugoslovanskega tržišča leta 1991 je Železarna  Ravne vstopila v krizno obdobje, ki jo je premagala z reorganizacijo in finančno pomočjo države. Iz Železarne Ravne je nastalo več novih podjetji, med njimi tudi Metal Ravne d.o.o.

slika2

Slika 2: Pogled na sedanjo Zaokroženo gospodarsko območje Železarne Ravne (ZGO ŽR)

SIJ Metal Ravne d.o.o. je jeklarsko podjetje v koncernu Slovenske industrije jekla, ki deluje v okviru IMH – Industrial Metallurgical Holding. Obrati jeklarna, kovačnica, valjarna z možnostjo različnih vrst toplotne in mehanske obdelave omogočajo izdelavo več kot 200 različnih vrst kvalitetnih jekel različnih dimenzijskih oblik - od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih do orodnih ter specialnih jekel v valjani in kovani izvedbi.Proizvodi so skladni s svetovnimi standardi in opremljeni z ustreznimi atesti. Podjetje SIJ Metal Ravne d.o.o. je doma na globalnem trgu, saj 80% proizvodnje izvozimo. Naši trgi so Evropa, ZDA ter Bližnji in Daljni vzhod.

SIJ Metal Ravne d.o.o. spada med podjetja, ki lahko v okolju povzročijo onesnaženje večjega obsega. Zavezani smo delovanju  v skladu z IED direktivo - Industrial Emission Direktive, ki predpisuje celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ( Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah). SIJ Metal Ravne ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-116/2006-17 z dne 30.6.2010. Okoljevarstveno dovoljenje obsega zahteve za nadzorovanje in preprečevanje onesnaževanja okolja.