Varovanje okolja

Ravnanje z okoljem v SIJ Metal Ravne d.o.o.

SIJ Metal Ravne d.o.o. spada med podjetja, ki lahko v okolju povzročijo onesnaženje večjega obsega. Zavezani smo delovanju  v skladu z IED direktivo - Industrial Emission Direktive, ki predpisuje celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ( Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah). SIJ Metal Ravne ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-116/2006-17 z dne 30.6.2010. Okoljevarstveno dovoljenje obsega zahteve za nadzorovanje in preprečevanje onesnaževanja okolja.  

RAVNANJE Z ODPADKI

SIJ METAL RAVNE KOT POVZROČITELJ ODPADKOV

V podjetju nastane letno več kot 150 ton odpadkov in skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov. Z namenom preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov imamo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki.

Z odpadki ravnamo tako, da ni ogroženo človeško zdravje in nima škodljivih vplivov na okolje  (čezmerno obremenjevanje voda, zraka, tal, hrup, neprijetne vonjave, rastline in živali). Območje zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne (ZGO ŽR), kjer se nahaja tudi SIJ Metal Ravne ne leži v območju Nature 2000. Znotraj lokacije ŽR, neposredno mimo objektov posameznih družb,  teče reka Meža. Pri raziskavah tal na lokaciji Železarne Ravne  je bilo ugotovljeno, da je območje zasipano z materiali, ki so obogateni s težkimi kovinami (žlindra, škaja ipd.). Materiali so v vezani obliki in kot taki ne predstavljajo tveganja za okolje.

Ravnanje z odpadki  imamo v podjetju urejeno z internim pravilnikom - QM.20.02. Pravilnik o ravnanju z odpadki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastajajo v obratih in obsega: zbiranje, sortiranje, prevažanje, skladiščenje in evidentiranje odpadkov.

Od  leta 1995 je v podjetju uveden nadzor nad vrsto in količino povzročenih odpadkov. Za vse odpadke, ki se predajo predelovalcem ali zbiralcem se vodi evidenca v informacijskem sistemu IS-odpadki. Za odpadke, ki gredo izven meja se izpolni listina o mednarodnem premeščanju odpadkov - Annex VII.  Na MOP, ARSO se letno do 31.3. za preteklo leto poroča  o količinah nastalih in predelanih  odpadkov.

 

 

Slika 1: Letne količine odpadkov

SIJ METAL RAVNE KOT PREDELOVALEC ODPADKOV

SIJ Metal Ravne d.o.o.  je registriran predelovalec odpadkov in vpisan v evidenco oseb, ki lahko predelujejo nenevarne in inertne odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 456. Odpadki, ki se predelujejo v elektroobločni peči UHP izvirajo iz lastnih procesnih ostankov- proizvodov ter odpadkov kupljenih od zbiralcev. To so odpadki  kovinsko predelovalne industrije, železniški jekleni odpadek, kovinski deli iz gradbenih odpadkov in ruševin, konstrukcijski jekleni odpadek, ostružki in opilki, odpadna jeklena pločevina in profili, odpadna kovinska embalaža.

 

 

 

Slika 2: Količina  predelanih odpadkov in  stranskih proizvodov v letu 2021

 

EMISIJE V ZRAK

V podjetju imamo veliko število ogrevnih peči in peči za toplotno obdelavo ter čistilnih naprav in zaradi tega tudi zelo veliko število izpustov.  Na vseh izpustih se izvaja obratovalni monitoring v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Na čistilni napravi  elektro obločne peči - UHP peči izvajamo trajne meritve prahu, merimo pretok dimnih plinov, temperaturo in tlak.

  

Slika 3: Trajne meritve prahu iz ČN UHP peči za leto 2021 in prikaz spremljanja prahu  na novi odpraševalni napravi UHP peči

 

EMISIJE V VODE

Voda ima v našem podjetju pomembno vlogo. Uporabljamo jo kot hladilno vodo za hlajenje agregatov, tehnološko – industrijsko vodo za spiranje škaje pri valjanju in  škajnih kanalov ter seveda kot pitno in sanitarno vodo.

V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajamo obratovalni monitoring odpadnih vod na vseh izpustih industrijskih odpadnih vod. 

 

 

Slika 4: Količina odpadne vode in višina okoljske dajatve zaradi onesnaženosti odpadnih vod

 

EMISIJA HRUPA

V  skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem se v podjetju na tri leta izvaja monitoring na 6 merilnih mestih v okolju. Tako smo že pred leti prepoznali, da naša panoga povzroča hrup, ki ga je potrebno znižati na zakonsko zahtevane mejne vrednosti.  V okviru izdelanega sanacijskega programa so se v obdobju od leta 2014  že namestile protihrupne zaščite na prepoznanih virih hrupa. V letu 2021 je na območju obrata Jeklarskega programa postavljena nova odpraševalna naprava za UHP peč, ki je prinesla na merilnih mestih, ki so izpostavljena temu viru hrupa bistveno znižanje. Dodatno je v jeklarskem programu predvidena  tudi protihrupna zaščita čistilne naprave vakuumske ponovčne peči (VPP2). Lokaliziranje novih virov hrupa je zelo kompleksno saj se na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne nahaja več podjetij, ki povzročajo hrup in vplivajo na končno sliko  našega podjetja.

Picture1

Slika 5: Lokacije merilnih mest za monitoring hrupa v okolju

EMISIJE CO2

SIJ Metal Ravne d.o.o. je na področju izpusta toplogrednih plinov vključen v evropsko trgovalno shemo in ima za izpust toplogrednih plinov pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Tako SIJ Metal Ravne d.o.o.  kot ostala jeklarska industrija stalno razvijamo nove vrste jekel in to predvsem z namenom, da bi zadostili potrebam posebnih uporab. Če pogledamo v prihodnost, je jasno, da jeklarska industrija brez projektov proizvodnje jekla s shranjevanjem in zajemanjem ogljikovega dioksida ne more doseči zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida, saj rezerve na področju optimiranja tehnologij ne presegajo 15 % možnosti zmanjšanja obstoječih emisij. Primerjava prihrankov emisij CO2 pri inovativnih uporabah jekla, kot so učinkovitejše elektrarne, vetrne turbine ali lažja vozila, z emisijami CO2 pri proizvodnji jekla kaže, da so možnosti prihrankov, dosežene z uporabo jekla, večje od emisij pri proizvodnji jekla.

 

 Slika 6: Pregled specifičnih emisij v preteklem obdobju v SIJ Metal Ravne

NAČRT RAZSVETLJAVE SIJ METAL RAVNE

Nacrt JR SIJ — pdf (6.3 MB)