Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE METAL RAVNE, d. o. o.

1. Splošno

1.1 V nadaljevanju navedeni splošni prodajni pogoji veljajo za vse ponudbe in za vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali opravljanje storitev družbe Metal Ravne, d. o. o.

1.2 Kupčevi oziroma naročnikovi ali katerikoli drugi oziroma drugačni pogoji od teh splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Metal Ravne, d. o. o., pisno dogovorjeni.

1.3 Pisno potrjen dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Metal Ravne, d. o. o., ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh splošnih prodajnih pogojev.

1.4 Kupec oziroma naročnik ob sklenitvi pogodbe z družbo Metal Ravne, d. o. o., sprejme in prizna v smislu poznavanja te splošne prodajne pogoje, ki dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenikoma in so zavezujoči.

2. Ponudbe, povpraševanje

2.1 Vse ponudbe družbe Metal Ravne, d. o. o., so zanjo obvezujoče do datuma, navedenega v ponudbi.

2.2 Izdaja predračuna se šteje kot ponudba. Obveznosti družbe Metal Ravne, d. o. o., v tem primeru začnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na predračunu. Če je plačilo po predračunu opravljeno po poteku roka, navedenega za plačilo v predračunu, Metal Ravne, d. o. o., ni zavezan k izpolnitvi svojih obveznosti, če kupca oziroma naročnika o tem obvesti v roku 8 dni. V tem primeru se Metal Ravne, d. o. o., zaveže ves prejeti znesek po predračunu vrniti v roku 8 dni od takšnega obvestila.

2.3 Ponudba vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njenim sprejemom pogodba lahko sklenila.

2.4 Kot povpraševanje se šteje naročilo kupca oziroma naročnika, ki je dano pred ponudbo s strani družbe Metal Ravne, d. o. o. Pogodba je sklenjena s pisno potrditvijo takšnega naročila s strani družbe Metal Ravne, d. o. o.

3. Sklenitev pogodbe

3.1 Kot sklenitev pogodbe se šteje vsako pravno veljavno soglasje volj med kupcem oziroma naročnikom in družbo Metal Ravne, d. o. o., ki pomeni sklenitev pogodbe, še zlasti pisni sprejem ponudbe, dane s strani družbe Metal Ravne, d. o. o., kupcu oziroma naročniku, ter od družbe Metal Ravne, d. o. o., pisna potrditev naročila, podanega s strani kupca oziroma naročnika pred samo ponudbo.

3.2 Obveznosti do kupca oziroma naročnika iz sklenjene pogodbe Metal Ravne, d. o. o., pravno veljavno obvezujejo od takšne sklenitve pogodbe dalje.

3.3 Če kupec oziroma naročnik odpove pogodbo, se za odpoved uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih, v vsakem primeru pa je dolžan družbi Metal Ravne, d. o. o., povrniti vse stroške in škodo, ki so nastali družbi Metal Ravne, d. o. o., v zvezi z odpovedano pogodbo.

4. Cene

4.1 Če iz ponudbe, ki je bila sprejeta, ali iz potrditve naročila ali iz drugih dokumentov, ki predstavljajo sklenjeno prodajno pogodbo s posameznim kupcem oziroma naročnikom, ni razvidno drugače, veljajo naše cene »EXW tovarna Metal Ravne, d. o. o., INCOTERMS 2010«.

4.2 Dogovor o ceni je sestavni del pogodbe.

5. Plačilni pogoji

5.1 Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek posameznega računa, izvirajočega iz sklenjene pogodbe, nakazati na transakcijski račun družbe Metal Ravne, d. o. o., naveden na vsakokratnem računu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu družbe Metal Ravne, d. o. o.

5.2 Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti plačila vseh računov izvedena v gotovini in brez odbitkov v roku 30 dni od datuma dobave.

5.3 Za plačilo s popustom (skontom) pri gotovinskem plačilu je potreben poseben dogovor. Pogoj za priznanje skonta je, da kupec oziroma naročnik do družbe Metal Ravne, d. o. o., nima nobenih odprtih dolgov.

5.4 Če kupec oziroma naročnik zamudi s plačilom, mora plačati tudi zakonske zamudne obresti, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno.

5.5 Če je bilo kupcu oziroma naročniku s strani družbe Metal Ravne, d. o. o., plačilo odloženo, pa ga v odloženem plačilnem roku ni poravnal v celoti, se šteje, da je račun zapadel v plačilo že ob prvotnem datumu zapadlosti, in je kupec oziroma naročnik od tega datuma zapadlosti do plačila dolžan poravnati tudi zakonske zamudne obresti. Kupec oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih prodajnih pogojev odpoveduje ugovorom tako odložene zapadlosti in priznava prvotno dogovorjeno zapadlost kot edino nesporno zapadlost računa.

5.6 Če kupec oziroma naročnik zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težka finančna situacija ter če na zahtevo družbe Metal Ravne, d. o. o., ne more nuditi zadostnega sredstva zavarovanja svojih dolgov, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. Takrat ima Metal Ravne, d. o. o., pravico, da še odprte dobave izvrši le na podlagi predplačila ali da v ustreznem roku odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa lahko terja odškodnino, če mu je v zvezi s tem nastala kakšna pravno priznana škoda. Poleg tega ima Metal Ravne, d. o. o., pravico, da prepove nadaljnjo odsvojitev in predelavo dobavljenega blaga in da zahteva vrnitev le-tega na stroške kupca oziroma naročnika. Kupec se že zdaj strinja z odvzemom dobavljenega blaga v takšnih primerih.

5.7 Če je dogovorjeno plačilo z akreditivom, potem je akreditiv nepreklicen in potrjen. Če se akreditiv ne odpre do dogovorjenega datuma ali ni v skladu z dogovorjenimi ali običajnimi trgovskimi pogoji, je Metal Ravne, d. o. o., upravičen, da odstopi od pogodbe ter si obračuna stroške, ki jih je imel v zvezi s tem.

5.8 V primeru uveljavljanih stvarnih napak za dobavljeno blago se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju družbe Metal Ravne, d. o. o., da je dobavljeno blago imelo stvarne napake, in sicer v pisni obliki.

5.9 V primeru, da kupec oziroma naročnik znatno zamuja s plačilom vsaj enega računa, ima Metal Ravne, d. o. o., pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, ne da bi tak kupec oziroma naročnik lahko uspešno uveljavljal kakršenkoli zahtevek zoper Metal Ravne, d. o. o., zaradi takšne spremembe pogodbe oziroma takšnega odstopa od pogodbe.

6. Lastninski pridržek

6.1 Nad dobavljenim blagom si družba Metal Ravne, d. o. o., pridružuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih oziroma naročnikovih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

6.2 Kupec oziroma naročnik je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma lastninske pravice družbe Metal Ravne, d. o. o., nad z lastninskim pridržkom prodanim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

6.3 Vse terjatve in stranske pravice iz prodaje ob lastninskem pridržku veljajo tudi za blago, ki gre v nadaljnjo predelavo. V takšnih primerih pridobi Metal Ravne, d. o. o., solastninsko pravico na novi stvari v sorazmerju z vrednostjo njegovega blaga, do katerega ima lastninski pridržek, do celotne vrednosti. Kupec oziroma naročnik s tem odstopa prodajalcu terjatev z vsemi stranskimi pravicami iz nadaljnje prodaje blaga, nad katerim ima lastninski pridržek.

7. Dobavni rok

7.1 Dobavni rok oziroma datum dobave je rok oziroma dan, ki je s pogodbo dogovorjen kot rok oziroma dan, ko bo Metal Ravne, d. o. o., izpolnil svojo obveznost dobave na način, dogovorjen s pogodbo.

7.2 Dogovorjen dobavni rok oziroma datum dobave se spoštuje. Če ni določen fiksni datum kot datum dobave, začne teči dobavni rok z datumom sklenitve pogodbe, za kar se štejeta tudi datum sprejema ponudbe s strani kupca oziroma naročnika in datum potrditve naročila s strani Metala Ravne, d. o. o.

7.3 V primeru zamujanja dobave bo Metal Ravne, d. o. o., o tem obvestil kupca oziroma naročnika in mu sporočil novi dobavni rok oziroma datum dobave.

7.4 Dobavljene količine in odstopanja od naročene teže blaga morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi. Odstopanja so možna, če so izrecno dogovorjena. Če kupec oziroma naročnik sprejme večjo dobavljeno količino, se blago plača po isti ceni, kot velja za dogovorjeno količino.

7.5 Za dobavo veljajo klavzule Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu (klavzule INCOTERMS) v vsakokratnem veljavnem besedilu, razen za pogoje, za katere se izrecno dogovori drugače. Katera klavzula INCOTERMS se uporabi za konkretno prodajno pogodbo, je dogovorjeno v sami pogodbi (izhaja iz ponudbe, ki je sprejeta, oziroma iz potrditve naročila).

8. Pakiranje, odprema, prenos tveganja

8.1 Cene, ki so navedene v naših ponudbah in pogodbi, vključujejo tudi embalažo in zaščitna sredstva, ki so potrebna, da se ob normalnih transportnih pogojih preprečijo poškodbe na poti do destinacije, določene v pogodbi. Vsa odstopanja morajo biti dogovorjena pisno.

8.2 Izročitveni oziroma odpremni kraj je določen v vsakokratni pogodbi.

8.3 Tveganje za poškodbo oziroma izgubo blaga se presoja glede na vsakokratno dogovorjeno klavzulo INCOTERMS.

9. Vzorci, modeli, blagovna znamka

9.1 Proizvodnih sredstev (modeli, vzorci, orodja, načrti itd.), ki so v lasti enega od obeh pogodbenih partnerjev, drugi partner brez pisnega soglasja lastnika ne sme prodati, zastaviti ali kako drugače odtujiti ali obremeniti, niti ne sme omogočiti tretji osebi dostopa do njih ali jih uporabljati za tretjo osebo.

9.2 Blago je opremljeno z znakom družbe Metal Ravne, d. o. o., in blagovno znamko družbe Metal Ravne, d. o. o., razen če je dogovorjeno drugače.

10. Jamčenje za napake

10.1 Metal Ravne, d. o. o., jamči, da je kakovost dobavljenega materiala ustrezna v smislu tehničnih podatkov in pogodbe med pogodbenima strankama in da je v skladu s tehničnimi podatki in pogodbo med pogodbenima strankama.

10.2 Vse reklamacijske zahtevke, ki so dani po telefaksu, mora kupec oziroma naročnik poslati tudi po pošti s priporočeno pošiljko na naslov sedeža družbe Metal Ravne, d. o. o.

10.3 Kupec mora količinsko oziroma kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javiti oziroma reklamirati najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. Smiselno enako velja za naročnika storitev.

10.4 Kupec mora skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javiti oziroma reklamirati takoj po odkritju, sicer izgubi vse svoje pravice iz tega naslova, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od prevzema blaga, ter priložiti ustrezne vzorce in podatke. Smiselno enako velja za naročnika storitev.

10.5 Če reklamacijski zahtevki niso predloženi pravočasno, se šteje, da blago ustreza zahtevam, in kupec oziroma naročnik izgubi vse pravice iz naslova napak blaga.

10.6 Kupec oziroma naročnik mora v primeru zahteve družbe Metal Ravne, d. o. o., nemudoma vrniti reklamirano blago oziroma posamezne primerke, in sicer zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru družba Metal Ravne, d. o. o., ni zmožna presojati upravičenosti takega zahtevka in tudi za molk v smislu odprave napak ni odgovorna. Njene obveznosti začnejo teči šele z izročitvijo reklamiranega blaga oziroma posameznih primerkov v njeno posest.

10.7 Metal Ravne, d. o. o., se zaveže izjasniti glede reklamacij najkasneje v roku 30 dni po prejemu vzorca.

10.8 Če so reklamacijski zahtevki po preiskavah s strani družbe Metal Ravne, d. o. o., ugotovljeni za upravičene, mora Metal Ravne, d. o. o., kupcu priznati eno od možnih pravic:

- blago sprejme nazaj in ga zamenja z brezhibnim – torej izroči drugo blago brez napake, ali

- blago sprejme nazaj in povrne stroške, ali

- blago z napako obdrži kupec oziroma naročnik in se mu prizna nižja kupnina.

Naročniku pa mora, če so reklamacijski zahtevki po preiskavah s strani družbe Metal Ravne, d. o. o., ugotovljeni za upravičene, priznati eno od možnih pravic:

- napako odpravi v primernem roku, ali

- napake ne odpravi in se naročniku prizna le nižja kupnina.

Za katerokoli od gornjih možnih pravic kupca oziroma naročnika se morata dogovoriti izrecno oba pogodbena partnerja.

10.9 Če se kupčeva oziroma naročnikova reklamacija spozna za upravičeno, se jo Metal Ravne, d. o. o., obvezuje odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

10.10 Ne upošteva se reklamacija, nastala zaradi nestrokovne uporabe blaga, nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago kot tudi zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

11 Varovanje poslovne skrivnosti

11.1 Oba pogodbena partnerja sta pred tretjo osebo zavezana k varovanju poslovno zaupnih informacij, ki sta jih prejela v zvezi s sklenjeno pogodbo, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

12 Višja sila

12.1 V primeru višje sile sta pogodbena partnerja oproščena izvajanja njunih pogodbenih obveznosti, če jima posledice višje sile preprečujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če trajajo posledice višje sile dlje od treh (3) mesecev, je treba uvesti ustrezne ukrepe, da se zavarujejo interesi vsakega partnerja v nastali situaciji.

12.2 Za okoliščine višje sile se štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo.

13 Veljavno pravo

13.1 Za ureditev razmerij, ki niso dogovorjena s temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporabljajo določila slovenskega nacionalnega prava, zlasti Obligacijski zakonik. Uporaba Dunajske konvencije se izrecno izključi.

14 Reševanje sporov

14.1 O morebitnih sporih iz pogodbe med kupcem oziroma naročnikom in družbo Metal Ravne, d. o. o., katere sestavni del so ti splošni prodajni pogoji, ali o sporih v zvezi z njo bo odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče (po sedežu družbe Metal Ravne, d. o. o.) v Republiki Sloveniji.

15 Končne določbe

15.1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

15.2. Spremembe in dopolnitve teh določil so obvezujoče samo v primeru, če jih Metal Ravne, d. o. o., in kupec oziroma naročnik potrdita v pisni obliki.

Metal Ravne, d. o. o.

Ravne na Koroškem, januar 2011

Splošni prodajni pogoji v .pdf obliki so dosegljivi tukaj.