Zgodovina

Glavni mejniki v zgodovini podjetja

17.–19. stoletje

Za uradni začetek železarstva v Mežiški dolini, kjer posluje tudi SIJ Metal Ravne, velja leto 1620.  Ob reki Meži so začele obratovati prve kovačnice in žebljarne, s čimer se je začel razmah industrijske izdelave železa. Na začetku 19. stoletja so grofje Thurni najprej kupili takratne Guštanjske obrate, kasneje pa še večino drugih obratov po Mežiški dolini, ter jih širili in modernizirali. Njihovi izdelki so bili že takrat poznani po svoji kakovosti, za kar so prejemali številna priznanja iz celega sveta.   

 

Obdobje po 2. svetovni vojni

V takratni Jugoslaviji je bilo to obdobje industrializacije. Potreba po kakovostnem jeklu je bila izredno velika. Jeklarna 'Jurija grofa Thurnskega' je bila zaplenjena in leta 1945 preimenovana v 'Železarno Guštanj'. Ko se je leta 1952 Guštanj preimenoval v Ravne na Koroškem se je tovarna preimenovala v 'Železarno Ravne'. Že v zgodnjih 50 letih so v tovarni pričeli organizirati razvojno raziskovalno dejavnost s posebnimi oddelki, v kontrolo kakovosti pa so že uvedli ultrazvočne preiskave.

 

1960–1970

Železarna je stopila v obdobje rasti, modernizacije in širjenja proizvodnje. Izdelovala je preko 200 različnih orodnih, konstrukcijskih in specialnih jekel.

 

1990−2000 

Zaradi krize, ki je nastala z osamosvojitvijo Republike Slovenije leta 1991 je pretežno na jugoslovansko tržišče orientirana prodaja izdelkov Železarne Ravne čez noč upadla. Za nadaljnji obstoj  je bilo potrebno poiskati nove kupce in se uveljaviti na tujih trgih.  

Delavski svet Železarne Ravne je leta 1991 sprejel sklep o brezplačnem prenosu družbenega kapitala na Holding Slovenske železarne, ki je kapital prenesel na Republiko Slovenijo.

Leta 1992 je na Ravnah iz enotnega podjetja Železarna Ravne nastalo več proizvodnih in storitvenih podjetij. Uradno je bila takrat ustanovljena tudi družba Metal Ravne d.o.o.

 

2000 –2007

Slovenske Železarne so se leta 2005 preimenovale SIJ - Slovensko Industrijo jekla.

Začel se je tudi postopek privatizacije SIJ – Slovenska industrija jekla, ki je bil dokončan v letu 2007.

 

2007−

Novi večinski lastnik SIJ – Slovenske industrije jekla postane ruska skupina KOKS, s hčerinsko družbo Dilon. Sledilo je obdobje intenzivnih naložb v posodobitev proizvodnje, povečanje proizvodnih zmogljivosti in usmeritev v programe proizvodov z višjo dodano vrednostjo za nišne jeklarske trge. Krepitev položaja na trgu poteka tudi z uvedbo blagovnih znamk jekel, razvojem in inovacijami ter krepitvijo trajnostnih načel delovanja.